03:53, 23/10/2019

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Tuấn Anh

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191023_20191023--TCB--BC-ket-qua-giao-dich-co-phieu-co-dong-noi-bo.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ