06:53, 14/11/2018

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Tuấn Anh

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181114_20181114--TCB---Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--DO-TUAN-ANH.PDF
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ