08:59, 24/12/2019

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Trung

TCB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Văn Trung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191224_20191224--TCB--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu--Nguyen-Van-Trung.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ