09:07, 29/03/2016

STJ - Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Sonadezi

Mã chứng khoán: STJ

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2016

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi, số 994 đường Xa Lộ Hà Nội, khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp:

-     Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

-     Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, mức cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

-     Thông qua mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016.

-     Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2015 của Công ty.

-     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/06/2017Ngày đăng ký cuối...

28/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối...

24/03/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi  công bố thay đổi tên Công ty thành  Công ty Cổ phần Vận tải...

25/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

19/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29...

27/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2015Tỷ lệ thực hiện:...

30/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015Thời gian thực hiện: dự kiến cuối...

Doanh nghiệp cùng ngành