09:29, 16/01/2017

SFI: Xin gia hạn thời gian công bố BCTC Quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 39/SAFI ngày 10/01/2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (Mã CK: SFI) đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC Quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm 2017

Lý do: Do Công ty phải lập BCTC hợp nhất dựa trên BCTC của các Công ty con, Công ty liên kết gửi về nên không thể hoàn thành việc công bố BCTC quý trong thời hạn quy định.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính Quý, BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán năm 2017 của  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ