07:18, 04/02/2016

SFI - Xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

Ngày 03/02/2016, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được công văn số 07/SFI ngày 03/02/2016 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (Mã chứng khoán: SFI), theo đó Công ty xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

BCTC quý: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

BCTC bán niên đã được soát xét: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính;

BCTC năm đã được kiểm toán: trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI phải lập BCTC hợp nhất dựa trên BCTC của các Công ty con, Công ty liên kết gửi về nên không thể hoàn thành việc công bố thông tin BCTC đúng thời hạn.

Theo quy định Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Công ty. Đồng thời đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được văn bản phản hồi của UBCKNN về việc gia hạn nộp BCTC.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ