10:27, 10/04/2017

SFI: Thông qua trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15%

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 1/4/2017 như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Trong đó đã tạm ứng cổ tức 10% và tỷ lệ còn lại phải thanh toán là 5%

Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 5/2017

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - Địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BC1C năm cho năm tài chính 2017 của Công ty

Thông qua thành viên Hội đồng quản trị & BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Các Thành viên HĐQT nhất trí bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Các thành viên BKS đã nhất trí thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Stt

Họ và tên

Chức vụ

A

Hội đồng quản trị

 

1

Nguyễn Hoàng Anh

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Hoàng Dũng

Thành viên HĐQT

3

Đặng Trần Phúc

Thành viên HĐQT

4

Ngô Trung Hiếu

Thành viên HĐQT

5

Vũ Văn Trực

Thành viên HĐQT (độc lập)

B

Ban kiểm soái

 

6

Nhữ Đình Thiện

Trưởng BKS

7

Nguyễn Thị Huyền Linh

Thành viên BKS

8

Huỳnh Quang Thành

Thành viên BKS

 

Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tống Giám dốc điều hành Công ty đổi với Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám dốc Công ty năm 2017.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thông qua một số vấn đề khác

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ