02:45, 29/09/2016

SFI: Thông qua phát hành cổ phiếu ESOP

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty như sau:

Cụ thể,

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Mã chứng khoán: SFI.

Loại cổ phiếu phát hành: Cô phiếu phổ thông (hạn chế chuyển nhượng).

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số cỗ phiếu : 10.833.089 cổ phiếu

Tổng số cồ phiếu đang lưu hành : 10.703.077 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ : 130.012 cổ phiếu

Sổ lượng cổ phiếu phát hành cho năm 2016: 535.153 cổ phiếu (Năm trăm ba mươi lăm ngàn một trăm năm mươi ba cổ phiếu), tương đương 5,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.351.530.000 đồng (Năm tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).

Nguyên tắc xác định giá: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2014 cùa Đại hội đồng  cổ đông thường niên năm 2014, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 10 nãm 2016.

Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty.

Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyền nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng 2 năm kể từ lúc kết thúc đợt phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phản mua sẽ được tự do chuyển nhượng f

Đối tượng được mua cổ phần: Cán bộ công nhân viên đang giữ chức danh quàn lý và các cán bô công nhân viên xuấl sắc, nhân viên trong toàn bô hê thống cùa Công ty (bao gồm công ty, chã nhánh, công ty con, công ty liên doanh liên kết), có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.

Mục đích phát hành: Ghi nhận và khen thưởng xứng đáng cho người lao động trong công ty khi có thành tích vượt trội; Khuyến khích sự gắn bó, nâng cao quyền lợi và tinh thần trách nhiệm cùa người lao động đối với Công ty.

Phương án xừ lý cổ phiếu không đăng ký mua hết: trong trường hợp người lao động từ chối mua hoặc không mua hết số cổ phần được quyền mua, HĐQT sẽ được quyền phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là người lao động trong công ty. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trinh ESOP.

Điều khoản thu hồi cổ phiếu: Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu đã phát hành để tài trợ cho chương trình trong các trường hợp thành viên ESOP chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu thu hồi sẽ bổ sung vào cổ phiếu quỷ và số cồ phàn này sẽ được tự do chuyền nhượng ngay sau khi được VSD chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Giá thu hồi cỗ phiếu bằng đúng giá phát hành ban đầu.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ