06:43, 07/12/2016

SFI: Thông qua điều động, bổ nhiệm nhân sự thuộc Ban điều hành Công ty

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự thuộc ban điều hành công ty như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất và thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trần Nguyên Hùng kể từ ngày 15/12/2016 để nghi hưu theo nguyện vọng cá nhân.

  • Ông Trần Nguyên Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho công ty theo qui dịnh.
  • Ông Trần Nguyên Hùng dược hưởng chế độ nghi việc theo qui định của pháp luật.

Thông qua bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho ông NGUYÊN HOÀNG ANH - Chù tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Hoàng Anh được kiêm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc diều hành thay thế cho ông Trần Nguyên Hùng,

Thời hạn bố nhiệm: 6 tháng kể từ ngày 15/12/2016.

ùy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Anh dược thực hiện nhiệm vụ diều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo qui chế quản trị và qui định của pháp luật.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ