09:53, 08/02/2017

SFI: Thông qua điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn góp tại công ty con như sau:

Cụ thể,

Phương án góp vốn cũ

Phương án góp vốn mới

Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên

Không đổi

Tên Công ty: Công ty TNHFI Đại lý Vận tải Cosfi

Không đổi

Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn: Chuyển nhượng 1% VĐL, tương đương 10.000.000 đồng cùa Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ Tầng Safi với giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 10.000.000 dồng.

Đối tượng góp vốn và tỷ lệ góp vốn:

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Cosfi góp Vốn 990 triệu dồng, chiếm 99% VDL.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Sinh năm 1976 CMND sổ 024750409 góp Vốn 10 triệu đồng, chiếm 1% VĐL.

Lý do điều chỉnh phương án: xác định lại cơ cấu thành viên góp vốn phù hợp với tình hình thực tế cùa doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật.

 

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ