04:17, 30/09/2016

SFI: Thông qua chuyển nhượng vốn góp tại Cosco Shipping Lines

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của SFI tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị  thông qua chuyển nhượng vốn góp cùa Công ty cổ Phần Đại Lý Vận Tải Safi tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam), nội dung cụ thể nhu sau :

Bên nhận chuyển nhượng : Cosco CONTAINER LINES SOUTH EAST ASIA PTE. LTD.

Phương án: chuyển nhượng 35% vốn góp của Công ty cổ Phần Đại Lý Vận Tải Safi tại Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam), tương đương 35% vốn điều lệ cùa Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam)

Giá trị chuyển nhượng : Do hai bên xác định tại thời điểm ký Hợp đồng chuyền nhượng.

Thời gian chuyển nhượng : từ tháng 9 - tháng 10/2016.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ