06:54, 14/12/2016

SFI: Thông qua chuyển đổi loại hình & chuyển nhượng vốn góp tại công ty con

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi loại hình & chuyển nhượng vốn góp tại công ty con như sau:

Cụ thể, Hội đồng quản trị thống nhất:

Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Đại lý Vận Tải Cosfi từ Công ty TNHH Một thành viên trở thành Công ty TNHH Hai thành viên.

Chuyển nhượng 1% vốn điều lệ tương dương 10.000.000 đồng của Công ty TNHH Đại Lý Vận tải Cosfi cho Công ty TNHI I Đầu Tư Hạ Tầng Safi với giá trị hợp đồng chuyển nhượng là 10.000.000 đồng.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ