03:13, 05/03/2018

SFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180305_20180305--SFI--TB-NDKCC.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ