06:18, 10/05/2018

SFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017

SFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180510_20180510--SFI--TB-NDKCC-tra-co-tuc.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ