08:28, 23/10/2019

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191023_20191023--SFI--CBTT-thay-doi-so-luong-cp-quyen-bieu-quyet-luu-hanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ