07:39, 21/12/2018

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

SFI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 14 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181221_20181221--SFI--Cong-bo-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ