09:14, 16/11/2018

SFI: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

SFI: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181116_20181116--SFI--CBTT-phat-hanh-ESOP.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ