06:34, 02/01/2019

SFI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

SFI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190102_20190102--SFI--TB-niem-yet-bo-sung-ESOP.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ