07:46, 26/03/2018

SFI: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SFI: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180326_20180326--SFI--TB-moi-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2017.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ