10:43, 10/10/2019

SFI: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

SFI: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191010_20191010--SFI--CBTT-mua-lai-cp-quy-tu-nguon-esop.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ