07:21, 14/06/2018

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực

Vũ Văn Trực thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180614_20180613--SFI--TBGD-cp-co-dong-noi-bo.jpg
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ