09:04, 31/08/2018

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180831_20180831--SFI--TBGDCPNNB--Nguyen-Hoang-Anh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ