07:29, 05/12/2019

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Trung Hiếu

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Trung Hiếu

Ngô Trung Hiếu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191205_20191205--SFI--TBGDLQNNB--Ngo-Trung-Hieu.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ