09:58, 23/01/2018

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thành

SFI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thành

Huỳnh Quang Thành thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180123_20180123--SFI--TBGDCP-CDNB-HUYNH-QUANG-THANH.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ