09:56, 28/03/2018

SFI: Thông báo điều chỉnh nội dung thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2018 tại thông báo số 238 ngày 02/03/2018

SFI: Thông báo điều chỉnh nội dung thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2018 tại thông báo số 238 ngày 02/03/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo điều chỉnh nội dung thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2018 tại thông báo số 238 ngày 02/03/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180328_20180328--SFI--TB-thay-doi-thoi-gian-to-chuc-DHDCD-thuong-nien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ