02:10, 23/10/2015

SFI - Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Sau khi mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SFI là 10.793.077 CP.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ