03:25, 28/12/2016

SFI: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SFI là 11.238.230 CP

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ