08:47, 22/12/2017

SFI: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 3 - Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi

SFI: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 3 - Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 3 - Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171222_20171222--SFI--CBTT-giay-DKDN-cty-TNHH-Dai-ly-van-tai-Cosfi.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ