02:57, 27/10/2016

SFI: Phát h ành cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Theo đó, SFI dự kiến phát hành 535.513 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.351.530.000 đồng (Năm tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng).

Tỳ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/sổ cổ phiếu đang lưu hành); tương đương 5,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phần được mua trong vòng 02 năm kể từ lúc kết thúc cíợt phát hành. Hết thời gian này, toàn bộ số cổ phần mua sẽ được tự do chuyển nhượng

Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2016.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ