08:14, 30/09/2015

SFI - Ông Nguyễn Cao Cường đăng ký bán 100.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 5/10/2015.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Cao Cường

Mã chứng khoán: SFI

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 258.888 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 158.888 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 5/10/2015 đến ngày 3/11/2015

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ