09:32, 28/10/2015

SFI - Ông Nguyễn Cao Cường bán thành công 100.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Cường nắm giữ tại SFI giảm xuống còn 158.888 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Cao Cường

Mã chứng khoán: SFI

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 258.888 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 158.888 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 5/10/2015 đến ngày 3/11/2015

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ