06:50, 01/04/2019

SFI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SFI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190401_20190401--SFI--NQ-hop-DHDCD-thuong-nien-va-bien-ban-hop.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ