09:50, 07/05/2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2018

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180507_20180507--SFI--NQHDQT.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ