02:41, 08/04/2019

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190408_20190408--SFI--NQHDQT-so-03-thong-qua-ke-hoach-2019-va-TGD-kiem-nhiem-cho-Chu-tich-HDQT.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ