09:33, 22/03/2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180322_20180322--SFI--NQ-HDQT-vv-thay-doi-ngay-dai-hoi-dong-co-dong.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ