06:19, 03/10/2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam

SFI: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam

 Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181003_20181003--SFI--NQ-so-05-ve-chuyen-nhuong-23-von-gop-cty-TNHH-KCTC-Vietnam.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ