06:29, 23/02/2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SFI: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180223_20180223--SFI--Nghi-quyet-HDQT.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ