07:35, 24/12/2015

SFI - Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Cao Cường kể từ ngày 24/12/2015.

Có Cường có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ