02:47, 24/03/2017

SFI: Kế hoạch lợi nhuận 2017 giảm 11,2%

Ngày 1/4 tới, CTCP Đại lý vận tải SAFI (SFI) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2017.

Theo tài liệu ĐHCĐ vừa công bố, năm nay, SFI đặt kế hoạch doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 48,13 tỷ đồng. 

So với kết quả thực hiện 2016, doanh thu đặt ra của SFI tăng 6,9%, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế mục tiêu giảm 11,2% (67,62 tỷ đồng).

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016, SFI trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức 15% cho năm này, đồng nghĩa với việc sẽ chi hơn 16,8 tỷ đồng. Năm 2017, SFI cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức là 15% bằng tiền mặt.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ