04:17, 15/10/2019

SFI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34

SFI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191015_20191015--SFI--CBTT-Giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-thay-doi-lan-thu-34-va-dang-ky-dia-diem-kinh-doanh-002.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ