02:22, 06/01/2017

SFI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 như sau:

Nội dung thay đổi:

Vốn điều lệ tăng lên 113,7 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ