10:06, 16/02/2016

SFI - Gia hạn CBTT Báo cáo tài chính quý

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI xin gia hạn công bố thông tin (CBTT) Báo cáo tài chính (BCTC) quý, nội dung chi tiết được đính kèm sau đây:

Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và riêng lẻ của Công ty lập trong năm 2016 theo quy định.

Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét.

Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Công ty phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán BCTC.

Đề nghị Công ty thực hiện CBTT tại trang thông tin điện tử của Công ty về việc gia hạn công bố BCTC của Công ty, đồng thời UBCKNN đề nghị Công ty tăng cường công tác kế toán tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, CBTT và quản trị Công ty nhằm đảm bảo chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ