09:12, 29/11/2016

SFI: Đã phát hành 535.153 cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Theo đó, D2D đã phát hành 535.153 cổ phiếu cho 21 người lao động trong công ty.

Sau khi phát hành, tổng số cổ phiếu hiện tại của D2D là 11.368.242 cổ phiếu.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ