02:19, 23/10/2015

SFI - Đã mua 30.009 cổ phiếu quỹ

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ như sau:

Theo đó, SFI đã mua lại thành công 30.009 cổ phiếu ESOP để làm cổ phiếu quỹ với mức giá 10.000 đồng/CP.

Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu quỹ của SFI là 40.012 CP.

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ