10:19, 16/03/2017

SFI: Cổ đông lớn America LLC đã mua 3.400 CP

America LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng CP, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.460.750 CP, tỷ lệ 12,998%

Số lượng CP đã mua: 3.400 CP

Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.464.150 CP, tỷ lệ 13,028%

Thời gian giao dịch: 13/3/2017.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ