10:03, 18/05/2018

SFI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi

SFI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi

Lê Dung Nhi báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180518_20180518--SFI---BC-THAY-DOI-SO-HUU-CO-DONG-LON.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ