08:23, 17/01/2020

SFI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư NMVT

SFI: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư NMVT

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
 152754_CTCP-Dau-Tu-NMVT.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ