03:54, 20/01/2017

SFI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp thường kỳ, ban hành các Nghị quyết và Quyết định để điều hành và quản lý Công ty.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ