03:11, 28/01/2016

SFI - Báo cáo quản trị năm 2015

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 như sau:

Theo đó, trong năm 2015 công ty tổ chức 11 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 11 nghị quyết và quyết định

Về giao dịch cổ phiếu: Có 07 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và cổ đông lớn được thực hiện.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ