08:35, 07/01/2019

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực

Vũ Văn Trực báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190107_20190107--SFI--BCKQGDNNB--Vu-Van-Truc.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ